Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Statut

 

Statut niepublicznego przedszkola o nazwie:

Przedszkole Lingwistyczne

Stowarzyszenie Edukacji Dziecka „Dobry Start”

91-496 Łódź, ul. Nastrojowa 67

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 694).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla  uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych szkołach i przedszkolach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1147).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).
 • Akt założycielski
 • Niniejszy Statut

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§  1

1. Przedszkole Lingwistyczne zwane dalej "przedszkolem" jest przedszkolem niepublicznym.

2. Przedszkole działa na podstawie:

1/ Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572 ze zmianami oraz aktów wykonawczych do tej ustawy).

2/ Ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 59 z dnia 11 stycznia 2017 r.)

3. Niniejszego Statutu

4. Siedziba przedszkola znajduje się w Łodzi przy ul. Nastrojowej 67.

5. Organem prowadzącym przedszkole jest

Stowarzyszenie Edukacji Dziecka "Dobry Start"

6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi.

7. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz możliwości rozwojowych.

8. Ustalona nazwa przedszkola jest używana w brzmieniu:

Przedszkole Lingwistyczne

Stowarzyszenie Edukacji Dziecka "Dobry Start"

ul. Nastrojowa 67, 91-496 Łódź tel. 42 659-06-29

9. Na pieczątkach i stemplach może być używany skrót:

Przedszkole Lingwistyczne

ul. Nastrojowa 67

91-496 Łódź

 

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§  2

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, w Ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydawanych na ich podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

I. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z jego podstawą programową jest:

 

1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5. stwarzanie warunków sprzyjających  wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

II. Sposób realizacji zadań przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka oraz przygotowaniu go do nauki w szkole:

 

1. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;

2. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;

3. umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej;

4. rozpoznawanie potrzeb dzieci w zakresie edukacji, opieki, wychowania;

5. prowadzenie działania prozdrowotnego i proekologicznego.

 

III. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań, do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności :

1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (sposób organizowania spacerów i wycieczek określa regulamin);

2. dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;

3. organizuje spożywanie posiłków zgodnie z zasadami żywienia oraz możliwościami technicznymi;

4. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym oraz uświadamia konieczność przestrzegania ustalonych wspólnie zasad;

5. w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;

6. współpracuje z poradnia psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb i możliwości konsultacje i pomoc.

 

IV. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów lub osoby upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo:

 

1. dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych w Statucie Przedszkola czyli w godzinach pracy przedszkola;

2. rodzice (prawni opiekunowie) na początku września składają pisemne upoważnienie dla osób mogących odbierać ich dzieci z przedszkola. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodzica oraz numer telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów;

3. dzieci powinny być przyprowadzane do godziny 8.45;

4. nauczyciel nie może wydać dziecka osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu;

5. rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawna za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;

6. nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) bez opieki na terenie przedszkola (np. przed budynkiem, w ogrodzie, w łazience, w szatni);

7. osoby odbierające dziecko z przedszkola są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko oraz do niezwłocznego jego odbioru z terenu ogrodu przedszkolnego bądź sali przedszkolnej, jednocześnie nie zezwala się w/w osobom na przebywanie na terenie przedszkola po czasie odbioru dziecka.

 

V. W przedszkolu mogą być organizowane płatne zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci.

 

Rozdział III

Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencje

§  3

1. Statut przedszkola określa kompetencje organów przedszkola, którymi są:

1) Dyrektor przedszkola:

1. kieruje bieżącą działalnością placówki, jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych;

2. reprezentuje przedszkole na zewnątrz;

3. jest kierownikiem zakładu pracy i pracodawca zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników niebędących nauczycielami;

4. prowadzi nadzór pedagogiczny, zapewnia odpowiednio wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną;

5. kontroluje realizację podstawy programowej oraz przestrzegania statutu przedszkola i respektowanie praw dziecka przez wszystkich pracowników przedszkola;

6. inspiruje i wspomaga nauczycieli w tworzeniu przez nich wysokiej jakości pracy placówki i podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego oraz współpracy z placówkami badawczymi i partnerami społecznymi;

7. planuje, organizuje i kontroluje działalność wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą placówki zgodnie z przepisami prawa;

8. organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia pracy przedszkola;

9. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

10. obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola;

11. przekazuje informacje na temat prowadzonego nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny;

12. opracowuje plan rozwoju placówki wspólnie z rada pedagogiczną w oparciu o wnioski wypływające z całorocznej pracy wychowawczo-dydaktycznej;

13. dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z przedszkola po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, psychologa współprcacującego z placówką oraz organ prowadzący;

14. przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, radzie pedagogicznej;

15. przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje uchwały podjęte w ramach ich kompetencji;

16. koordynuje opiekę nad dziećmi, tworzy optymalne warunki do ich rozwoju;

17. dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

18. planuje i ponosi odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;

19. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

20. współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;

21. kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

22. wymierza kary porządkowe pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami;

23. zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.;

24. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

25. stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;

26. dopuszcza do realizacji programy wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

27. współpracuje z osobami i organizacjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dzieckiem;

28. prowadzi kontrolę zarządczą w jednostce.

 

2) Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola. Dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu są członkami rady pedagogicznej, a jej przewodniczącym jest dyrektor. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który określa zasady pracy i działalność rady pedagogicznej. Regulamin ten nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym Statutem. Przewodniczący lub inna osoba na wniosek przewodniczącego prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialna za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1. przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także jego uchwalenie;

2. opracowanie koncepcji rozwoju placówki, rocznych planów rozwoju;

3. uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej;

4. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach;

5. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

6. podejmowanie uchwał dotyczących spraw wychowawczych w odniesieniu do dzieci sprawiających problemy wychowawcze;

7. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy;

8. opracowanie rocznego sprawozdania z działalności opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej;

9. opiniowanie

1. projektu planu finansowego przedszkola

2. organizacji pracy placówki;

3. wyników pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi;

4. propozycji dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego;

5. dopuszczenie do użytki w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania;

6. programu wychowawczego i profilaktycznego;

    Pozostałe kompetencje Ray Pedagogicznej:

1. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego;

2. rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał; uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków (w przypadku równej liczby głosów, głos dyrektora liczony jest podwójnie);

3. nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro wychowanków, rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników; informacje o dziecku mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka i tylko przez nauczycieli;

4. nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  i ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (ze zmianami) o ochronie informacji niejawnych;

5. zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo 1/3 członków Rady Pedagogicznej;

6. zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, a czas złożenia protokołu do podpisu wynosi 7 dni;

7. w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

 

Rozdział IV

Zasady finansowania przedszkola

§  4

 

1. Dotacje z budżetu gminy

2. Opłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

3. Środki własne Stowarzyszenia

4. Darowizny sponsorów na rzecz Przedszkola

 

Rozdział V

Ogólne zasady organizacji zajęć w przedszkolu

§  5

 

1. Przedszkole realizuje roczne przygotowania przedszkolne.

2. W sytuacjach wyjątkowych można do przedszkola przyjąć dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku.

3. W przedszkolu mogą odbywać się dodatkowe zajęcia płatne, prowadzone przez firmę zewnętrzną

4. Dyrektor przedszkola, aby zorganizować prowadzenie zajęć tzw. dodatkowych może:

1. podpisać umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie takich zajęć.

 

 

Rozdział VI

Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola

§  6

 

1. Realizacja treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego odbywa się przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu w trakcie zajęć kierowanych i niekierowanych.

2. Szczegółową organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwań rodziców oraz odrębnych przepisów wynikających realizacji podstawy programowej i arkusza organizacji.

3. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się sytuacyjnie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju.

4. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu bardzo ważna jest zabawa, aktywność ruchowa i muzyczno-rytmiczna. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki; program wycieczek oraz imprez dostosowuje do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Zasady organizacji wycieczek i wyjść poza teren przedszkola regulują odrębne regulaminy i procedury.

6. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami sztuki i kultury.

7. Powyższe formy edukacyjne opłacane są przez rodziców.

8. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

9. Przedszkole czynne jest w 7.00 do 17.00, od poniedziałku do piątku.

10. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemia grypy, itp.) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych.

 

Rozdział  VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§  7

1. Obowiązki nauczycieli

1. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

2. organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego, umożliwiającego nabywanie różnorodnych doświadczeń, zapewniających dziecku wolność wyboru aktywności;

3. zapewnianie niezależnego i twórczego charakteru zabawowego, jako głównej aktywności dziecka;

4. prowadzenie działań prozdrowotnych, promujących zdrowy styl życia;

5. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

6. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz ich dokumentowanie;

7. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów ;

8. planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

9. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

10. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

11. wypracowanie własnych metod pracy z dzieckiem uwzględniając jego możliwości rozwojowe i zainteresowania;

12. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: dziennik zajęć, realizowany program (w tym autorskie i własne), arkusze obserwacji, indywidualne programy terapeutyczne, zeszyt rozmów indywidualnych z rodzicami;

13. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

14. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień;

15. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturowym lub rekreacyjno-sportowym;

16. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki;

17. nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

18. nauczyciel udziela natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadamia dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura.

2. Obowiązki woźnej:

1. przestrzegani ustalonego w przedszkolu czasu pracy i wykorzystywania go w sposób najbardziej efektywny;

2. zgłaszanie i eliminowanie zagrożeń w budynku i na terenie przedszkola mogących spowodować wypadek;

3. przestrzeganie regulaminu pracy;

4. współpraca z nauczycielką grupy w organizowaniu opieki i wychowaniu dzieci;

5. ustalenie z nauczycielką czasu wykonywania czynności porządkowych, aby nie było zakłóceń w prowadzeniu zajęć;

6.sprawowanie doraźnej opieki nad dziećmi w czasie chwilowej, ważnej nieobecności nauczyciela w sali;

7. towarzyszenie nauczycielowi podczas zabaw i zajęć z dziećmi, jeżeli w danym czasie nie wykonuje innych powierzonych obowiązków;

8. towarzyszenie w spacerach , wyjściach poza teren przedszkola oraz w imprezach i uroczystościach grupowych;

9. pobyt w sali w czasie wolnym od obowiązkowych zajęć

10. przygotowanie pomocy wg zaleceń nauczyciela oraz sprzątanie po zajęciach;

11. udział w dekorowaniu sali przedszkolnych;

12. bezwzględne przebywanie z dziećmi w czasie ich pobytu w szatni oraz pomoc w czynnościach samoobsługowych;

13. codzienne nienaganne utrzymywanie porządku w sali, łazience oraz dodatkowo w przydzielonych pomieszczeniach;

14. wietrzenie sali i innych pomieszczeń, opróżnianie koszy na śmieci;

15. pielęgnowanie roślin doniczkowych (podlewanie, mycie i przesadzanie)

16. wykonywanie w okresie wakacji, oprócz czynności codziennych, całkowitego porządkowania przydzielonych pomieszczeń oraz innych pomieszczeń i sprzętu w przedszkolu;

17. okresowe mycie sprzętów, okien, drzwi, pranie firanek, mycie podłóg, lamp, zabawek w sali oraz na ogrodzie;

18. odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych i środków sanitarnych;

19. przy pracach porządkowych obowiązuje kolorowy fartuch, a przy podawaniu posiłków biały fartuch;

20. estetyczne podawanie wszystkich posiłków, rozkładanie właściwych porcji 3 razy dziennie według ilości podanej do kuchni;

21. dbałość i estetykę w czasie jedzenia oraz sprzątanie, zmywanie po posiłkach i wyparzanie naczyń;

22. organizowania odpoczynku poobiedniego dzieci przez rozłożenie i złożenie leżaków i pościeli, pomoc w rozbieraniu i ubieraniu dzieci;

23. przechowywanie pościeli w wyznaczonych miejscach i pilnowanie oznakowania pościeli , leżaków i ręczników według zaleceń sanepidu;

24. mycie leżaków w czasie okresowych porządków

25. otaczanie specjalną troską dzieci przebywających w pomieszczeniach sanitarnych, w razie zmoczenia się lub zabrudzenia- pomaganie w czynnościach higienicznych;

26. zgłaszanie dyrektorowi zniszczonego sprzętu;

27. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy i potrzeb przedszkola poleconych przez dyrektora lub kierownika gospodarczego

28. wykonywanie czynności dodatkowych wg przydzielonych zadań (np. dodatkowe pomieszczenia, zastępstwa za innych pracowników obsługowych przebywających na zwolnieniu lekarskim bądź urlopie);

29. dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i estetyczny wygląd oraz dobre samopoczucie dzieci.

3. Obowiązki kucharki:

1. uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowanie według nich posiłków;

2. punktualne przygotowanie zdrowych i higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowym, dbanie o najwyższą jakość i smak wydawanych posiłków;

3. przestrzeganie zasad technologii i czystość oraz przepisów bhp, dyscypliny pracy, ppoż., higieniczno-sanitarnych;

4. pilnowanie, aby w kuchni nie przebywały osoby nieupoważnione;

5. ścisłe przestrzeganie procedur przygotowania posiłków;

6. przestrzeganie zgodności kalorycznej przygotowanych posiłków;

7. właściwe porcjowanie posiłków dla dzieci i personelu zgodnie z normami żywieniowymi;

8. mycie i używanie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją;

9. przestrzeganie czystości w kuchni, pomieszczeniach przyległych, sprzętów, naczyń i odzieży ochronnej.

 

Rozdział  VIII

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§  8

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych i środowiskowych i jest realizowana we współpracy z:

 1. rodzicami,
 2. 20 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli,
 4. innymi przedszkolami, szkołami, placówkami
 5. organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi na rzecz rodziny.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek rodziców, nauczycieli, psychologa, logopedy, dyrektora przedszkola.

3. Działaniami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj: dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dzieci szczególnie uzdolnione.

4. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego utworzenie zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który będzie planował i koordynował udzielanie pomocy, z uwzględnieniem wymiaru godzin ustalonych dla poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

 1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno -kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych lub innych o charakterze terapeutycznym;
 2. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 3. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora

6. W przedszkolu zatrudniony jest psycholog i logopeda.

 

1) Obowiązki psychologa:

1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dziecka;

2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka;

3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;

4. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym;

5. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

7. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

2) Obowiązki logopedy:

1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka;

2. prowadzenie odpłatnych zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dziecka i eliminowanie jej zaburzeń;

3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Rozdział IX

Współpraca z rodzicami

§  9

 

1. Statut przedszkola określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci. Rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele i specjaliści zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

1) Prawa rodziców:

1. zapoznanie się z zadaniami wynikającymi z planu rozwoju placówki i planów pracy w danym oddziale;

2. uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

3. uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli, psychologa i logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

4. wyrażanie i przekazywanie nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

5. znajomość aktów prawnych regulujących pracę przedszkola.

 

2) Obowiązki rodziców:

1. przestrzeganie niniejszego statutu;

2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

3. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;

4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów), osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo, w godzinach otwarcia przedszkola;

5. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

6. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

7. przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych oraz dostarczenie informacji potwierdzonej przez lekarza o stanie zdrowia po przebytej chorobie zakaźnej pozwalające na pobyt dziecka w przedszkolu;

8. dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka;

9. systematyczne zapoznawania się z treścią komunikatów, ogłoszeń na tablicy ogłoszeń;

10. interesowanie się sukcesami i porażkami dziecka;

11. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

 

3) Formy współpracy przedszkola z rodzicami/prawnymi opiekunami:

1. spotkania adaptacyjne;

2. zebrania;

3. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami - w miarę potrzeb;

4. tablice informacyjne dla rodziców/prawnych opiekunów;

5. dni otwarte;

6. warsztaty prowadzone przez nauczycieli i specjalistów - według potrzeb;

7. wspólne przedsięwzięcia organizowane przez rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli - 2 razy w roku: festyn jesienny i sportowy.

 

 

Rozdział X

Rekrutacja do przedszkola

§  10

1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełniona karta oraz podpisana umowa. Kryterium przyjęć na nowy rok szkolny stanowi kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dzieci już uczęszczających i ich rodzeństwa.

 

Rozdział XI

Prawa dziecka w przedszkolu

§  11

 

Przedszkole gwarantuje dzieciom prawa wynikające z Konwencji o Prawach dziecka:

1. właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami pracy higieny umysłowej;

2. ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

3. poszanowanie godności osobistej dziecka, życzliwego  i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym, akceptacji dziecka, takim, jakie jest;

4. zapewnienie warunków do spokoju in samotności, gdy tego potrzebuje;

5. poszanowanie indywidualnego tempa rozwoju

6. szacunku do wszystkich jego potrzeb;

7. poszanowania własności;

8. zapewnienie warunków do snu i wypoczynku, jeżeli dziecko tego potrzebuje;

9. doświadczanie konsekwencji własnego zachowania;

10. zachowania prawa dziecka do wyrażania uczuć, emocji z poszanowaniem uczuć innych.

 

     Normy zachowań obowiązujące w przedszkolu ustalane są wspólnie z dziećmi. Dotyczą bezpieczeństwa i szacunku względem siebie i innych oraz mienia w przedszkolu, zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Przedszkola. Dzieciom w przedszkolu nie wolno:

 

1. stwarzać niebezpiecznych sytuacji, zagrażających zdrowiu i życiu dziecka i innych dzieci;

2. krzywdzić innych ani siebie;

3. niszczyć cudzej własności;

4. przeszkadzać innym w pracy lub zabawie;

5. Wychowankowie, którzy przejawiają zachowania agresywne, naruszają zasady współżycia społecznego poddawani są wnikliwej obserwacji i szczegółowej analizie zachowań przez nauczyciela i psychologa, który podejmuje decyzje o:

1. powiadomieniu dyrektora;

2. powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów);

3. spotkaniu rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z nauczycielami i psychologiem w obecności dyrektora w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań i wspólnych sposobów postępowania;

4. dziecko może być czasowo zawieszone w możliwości korzystania z przedszkola w przypadku wszawicy, choroby zakaźnej, sytuacji rodzinnej; decyzje o zawieszeniu w korzystaniu z przedszkola podejmuje dyrektor;

5. dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1. nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż jeden miesiąc;

2. niewniesienia płatności za przedszkole trwającej dłużej niż jeden miesiąc;

3. gdy jest nosicielem choroby zakaźnej (oprócz chorób wieku dziecięcego);

4. braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych dotyczących wychowania dziecka  i problemów wychowawczych, kiedy rodzice nie interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią specjalistyczną;

5. nieprzestrzegania przez rodziców niniejszego Statutu;

6. Rodzice mają prawo do odwołania się od tej decyzji do organu nadrzędnego;

7. w trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

§  11

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi.

2. Zmianę (nowelizację) Statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o zmianie tekstu jednolitego Statutu.

4. Dyrektor publikuje ujednolicony tekst Statutu jako załącznik do zarządzenia.

5. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 • umieszczenie tekstu w formie elektronicznej na stronie internetowej przedszkola.
 • udostępnienie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola

6. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

7. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację w oparciu o odrębne przepisy zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

8.Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

Poprawki do Statutu wprowadzono Uchwałą nr 8/2017 Rady Pedagogicznej dnia 20.11.2017 r. w oparciu o nowe przepisy prawa oświatowego (podstawa prawna str 2 Statutu).